Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten tot reparatie en overeenkomsten tot koop/verkoop van trucks en andere bedrijfsvoertuigen, onderdelen en toebehoren daarvoor (hierna gezamenlijk: ‘de zaken’), alsmede advieswerkzaamheden gesloten met Lievaart Trucks, gevestigd te Giessen, en haar groepsmaatschappij CSB B.V. hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen “Lievaart”.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/verkoop en elke overeenkomst van opdracht gesloten tussen Lievaart en een koper/opdrachtgever (een rechtspersoon of een natuurlijke persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen hebben geen invloed op de gelding van de overige voorwaarden en gelden nooit voor meer dan één overeenkomst dan wel aanbieding. Lievaart heeft het recht de voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven de voorwaarden van de koper/opdrachtgever.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van Lievaart en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.

2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens Lievaart gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend zodra deze schriftelijk door Lievaart zijn bevestigd.

3. Indien geen schriftelijke overeenkomst is gesloten geldt de schriftelijke bevestiging door Lievaart, dan wel de afleverbon, dan wel de factuur, van Lievaart als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.

4. Indien een koper/opdrachtgever een aanbieding van Lievaart per e-mail dan wel anderszins ‘digitaal’ accepteert, is Lievaart niet gehouden om de ontvangst van de verklaring van de koper/opdrachtgever te bevestigen. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst op grond van het ontbreken van een dergelijke ontvangstbevestiging te annuleren.

5. Lievaart is niet gehouden opdrachten, bestellingen of mededelingen van de koper/opdrachtgever op juistheid te controleren. Een tekortkoming kan Lievaart niet worden toegerekend indien deze het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de koper/opdrachtgever. Koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade en kosten die voortvloeien uit de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie.

6. Acceptatie van een aanbieding door Lievaart of een opdracht gegeven aan Lievaart geldt als onherroepelijk. Koper/opdrachtgever is slechts bevoegd een overeenkomst te annuleren met inachtneming van het in artikel 10 van deze voorwaarden bepaalde.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage, alsmede kosten van rijklaar maken en kosten van het aanbrengen en uitvoeren van wijzigingen in de overeenkomst en/of de opdracht, voor zover deze wijzigingen voortvloeien uit enig wettelijk voorschrift, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bij een stijging van de prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Lievaart daaronder begrepen, bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is Lievaart gerechtigd de overeengekomen dienovereenkomstig aan te passen.

3. Een prijswijziging is nooit een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

4. Worden geen andere afspraken gemaakt (bijvoorbeeld aan de hand van de ICC Incoterms) dan worden de prijzen voor levering berekend voor levering vanaf de vestigingsplaats van Lievaart. Bij aflevering elders op verzoek van de koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van koper/opdrachtgever.

Artikel 4. Levertijd en levering
1. De genoemde c.q. overeengekomen levertijd wordt in ieder geval verlengd met de periode(n) gedurende welke:

a. er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Lievaart kan worden toegerekend of voorzienbaar was;

b. koper/opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens Lievaart tekortschiet of er naar de uitsluitende mening van Lievaart gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten;

c. koper/opdrachtgever Lievaart niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren.

2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Lievaart de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk meedelen wanneer de zaken ter vestigingsplaats van Lievaart voor de koper/opdrachtgever gereed zullen staan dan wel op de overeengekomen plaats zullen worden afgeleverd.

3. Koper/opdrachtgever heeft bij overschrijding van de leveringstijd in geen geval recht op een schadevergoeding, tenzij de niet levering te wijten is aan opzet of grove schuld van Lievaart.

4. Levering in Nederland geschiedt vanaf de vestigingsplaats van Lievaart, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele verzending van de zaken naar een andere plaats dan naar de vestigingsplaats van Lievaart, geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Bij aflevering anders dan vanaf de vestigingsplaats van Lievaart geldt het bepaalde in artikel 3 lid 4 ten aanzien van de meerkosten.

Levering buiten Nederland geschiedt EX Works (EXW), tenzij schriftelijk een andere Incoterm van de meest recente versie van de ICC Incoterms is overeengekomen.
5.Indien de verkochte truck(s) dan wel andere goederen niet binnen acht dagen vanaf het tijdstip van volledige betaling, zijn afgenomen, komt het verkochte vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. In dat geval is Lievaart gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het voor haar geldende tarief.
6. Indien koper/opdrachtgever de zaken niet afneemt, is koper/opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en worden de zaken opgeslagen voor zijn rekening en risico. Indien opdrachtgever weigert de zaken binnen de door Lievaart nader gestelde termijn af te nemen, is Lievaart gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken, op een door haar gewenste wijze te vervreemden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
7. Het risico van de door Lievaart ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde truck(s) of andere zaken rust, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Lievaart, op de koper/opdrachtgever.
8. Lievaart heeft het recht een bestelling in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 5. Betaling
1. Koper/opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en is niet gerechtigd tot opschorting, verrekening of korting. Lievaart zal de betreffende zaken niet eerder leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder verrichten, dan na volledige betaling van de factuur, dan wel naar keuze van Lievaart het verstrekken van voor Lievaart genoegzame zekerheid voor betaling

2. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe Lievaart te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Lievaart verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Lievaart te bepalen wijze.

3. Indien facturen niet worden betaald overeenkomstig het eerste lid, is koper/opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan koper/opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Lievaart alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand (waarbij een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als volle maand), te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

4. Lievaart is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen totdat koper/opdrachtgever aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Betalingen gedaan door de koper/opdrachtgever strekken eerst tot voldoening van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte tot voldoening van het oudst openstaande bedrag en de lopende rente, dit ook indien de koper/opdrachtgever bij het verrichten van de desbetreffende betaling anders verklaart.

6. In geval van te late betaling komt een voor Lievaart nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

7. Indien Lievaart genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven komen, afgezien van Lievaart verder toekomende aanspraken op schadevergoeding, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 375,00 en de gerechtelijke kosten op het daadwerkelijk door Lievaart ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit het liquidatietarief voor de proceskosten te boven gaat.

8. Lievaart is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen koper/opdrachtgever aan Lievaart verschuldigd is, ongeacht of dit reeds opeisbaar is en ongeacht de valuta, met bedragen die Lievaart aan koper/opdrachtgever verschuldigd is.

9. Lievaart heeft het recht om vorderingen, inclusief de daarbij behorende en de daaruit voortvloeiende rechten, volledig dan wel geheel over te dragen aan een aan haar op enige wijze gelieerde onderneming of aan derden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. Lievaart behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken volledig is voldaan. Indien Lievaart in het kader van deze verkoopovereenkomst(en) ten behoeve van de koper/opdrachtgever door koper/opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud op afgeleverde zaken totdat ook de vordering van Lievaart op koper/opdrachtgever wegens het verrichten van vorenbedoelde werkzaamheden volledig is voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Lievaart jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens Lievaart.

2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper/opdrachtgever is overgegaan, mag de koper/opdrachtgever deze zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden iedere omstandigheid die Lievaart in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden direct bij Lievaart te melden. Lievaart is tot geen enkele vrijwaring van de koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper/opdrachtgever Lievaart voor aanspraken die derden jegens Lievaart geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

3. Koper/opdrachtgever is verplicht de truck(s) en oplegger(s) voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en CASCO-risico te verzekeren en verzekerd te houden. Tevens dient de koper/opdrachtgever voor de duur van de voorbehouden eigendom, de truck(s)en opleggers te (laten) onderhouden conform fabrieksvoorschriften. Koper/opdrachtgever verleent Lievaart hierdoor een onherroepelijk volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde CASCO-risico namens hem in ontvangst te nemen.

4. Indien koper/opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of Lievaart gegronde vrees heeft dat hij daarin zal tekortschieten, is Lievaart gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de koper/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet nakoming van zijn verplichtingen aan Lievaart is verschuldigd.

5. Lievaart kan het recht van retentie – indien en voor zover ook jegens iedere derde – uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de koper/opdrachtgever onder zich heeft, zolang door Lievaart geleverde zaken of diensten niet volledig door de koper/opdrachtgever zijn betaald en de niet betaling een aan de koper/opdrachtgever toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Lievaart verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 7. Inruil/Inkoop
1. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak koper/opdrachtgever in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan Lievaart feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Lievaart is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij wege van afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd. Alle documenten die behoren bij de zaak, dienen uiterlijk tijdens levering van de zaak aan Lievaart overhandigd te worden. Indien niet aan de voorwaarde als bedoeld in de voorgaande zin wordt voldaan, is Lievaart gerechtigd de kosten die voortvloeien uit het ontbreken van die documenten, in mindering te brengen op de inkoopprijs, dan wel deze kosten apart in rekening te brengen.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert koper/opdrachtgever jegens Lievaart dat een of meerdere eventueel door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en voorts garandeert hij Lievaart in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor Lievaart die daarvan onkundig is (gebleven).

3. De feitelijke inruil ontslaat koper/opdrachtgever niet van de in lid 2 bedoelde garantie.

Artikel 8. Niet nakoming, ontbinding en opschorting
1. Lievaart is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - koper/opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst (waaronder begrepen deze voorwaarden) tussen partijen; - indien de koper/opdrachtgever overlijdt; - koper/opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; - faillissement van koper/opdrachtgever wordt aangevraagd; - het bedrijf van koper/opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden. In deze gevallen is iedere vordering op koper/opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat Lievaart tot schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Lievaart en de overeenkomst om die reden is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever ten behoeve van Lievaart zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een terstond opeisbare boete van 15% procent van de overeengekomen som, onverminderd het recht van Lievaart op volledige schadevergoeding en vergoeding van de kosten als vermeld in artikel 5 lid 7.

3. Indien Lievaart op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/opdrachtgever ten behoeve van Lievaart na afloop van een termijn van veertien dagen voor elke sindsdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie promille van de overeengekomen koopsom, onverminderd volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 5 lid 7 daaronder begrepen.

4. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt of gedurende meer dan veertig dagen in gebreke blijft met afname is Lievaart zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval een gedane aanbetaling aan Lievaart vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door koper/opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is.

5. In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Lievaart niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Lievaart terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Lievaart is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Lievaart in de uitvoering van de verplichtingen die zij uit hoofde van de overeenkomst heeft. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente),schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (zaken van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

2. Voor zover Lievaart, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden, betreft het uitsluitend de vastgestelde schade tot maximaal het factuurbedrag of, voor zover rechtens vereist, de vastgestelde schade tot maximaal het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van Lievaart wordt uitbetaald.

3. Met betrekking tot de staat van de door Lievaart geleverde diensten (waaronder reparaties of adviezen) en/of zaken strekt haar aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 11. Koper/opdrachtgever komen niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.

4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.

5. Lievaart geeft verder geen enkele garantie en/of vrijwaring met betrekking tot eventuele aanspraken van derden, ook niet ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van Lievaart. Koper/opdrachtgever vrijwaart Lievaart tegen alle aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend vorderingen van deze derde tot revindicatie van zijn eigendom.

Artikel 10. Overmacht
1. Lievaart is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Lievaart is alsdan gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Koper/opdrachtgever is bij overmacht van Lievaart pas gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, nadat zij Lievaart een redelijke termijn voor het alsnog uitvoeren van de overeenkomst heeft gegund.

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en macht van Lievaart, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van Lievaart kan worden verlangd, zoals oorlog, import- en exportrestricties, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, handelsverboden, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van toeleveranciers of van derden die door Lievaart ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, te late aanlevering door opdrachtgever van lading die hij wenst te vervoeren middels de gekochte zaak etc.

Artikel 11. Gesanctioneerde landen
1. Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan de zaken over te dragen, te verkopen, te vervreemden of te leveren aan een partij die is gevestigd in een land dat is gesanctioneerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of andere landen, dan wel over te dragen, te verkopen, te vervreemden of te leveren aan een door voornoemde partijen c.q. instanties (in)direct gesanctioneerde klant of een gesanctioneerde eindgebruiker, dan wel de zaken over te dragen, te verkopen, te vervreemden of te leveren voor een gesanctioneerd eindgebruik.

2. koper/opdrachtgever vrijwaart Lievaart voor alle eventuele gevolgen in de breedste zin van het woord die voortvloeien uit een schending, zulks bewust of onbewust, door koper/opdrachtgever van het in het voorgaande lid opgenomen verbod, waaronder doch niet beperkt een (bestuurlijke) boete.

Artikel 12. Garantie en reclame
3. Voor leveringen van zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan koper/opdrachtgever verstrekte garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren verstrekt, dan zal Lievaart ten aanzien van zaken die door haar van derden zijn betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in haar opdracht door derden zijn verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke Lievaart van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken (occasions, demonstratiemodellen, ruildelen en –onderdelen daaronder begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lievaart werkzaamheden door koper/opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan

5. In geval van enige garantie is Lievaart uitsluitend te harer keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de koper/opdrachtgever of derde, dan wel van normale slijtage. De zaken of onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van Lievaart.

6. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien koper/opdrachtgever zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring van Lievaart werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door Lievaart verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.

7. Reclames ter zake van door Lievaart geleverde zaken of door haar verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen veertien dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn bij Lievaart te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.

8. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van koper/opdrachtgever niet op.

9. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Lievaart afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door koper/opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

10. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door de Lievaart geaccordeerd. Zaken dienen voor rekening van de koper/opdrachtgever te worden verzonden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 13. Conversie
Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden of een overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op rechtsgeldige wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke rechtsverhouding – waaronder, doch niet uitsluitend de daarmee eventueel samenhangende geschillen – tussen Lievaart en koper/opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper/opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft/is gevestigd. Geschillen welke in het kader van de overeenkomst mochten ontstaan zullen uitsluitend worden onderworpen aan de beslissing van de Nederlandse rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaat van Lievaart is gelegen.

Als eerste op de hoogte van nieuwe voorraad en speciale aanbiedingen?

notifications_active Inschrijven nieuwsbrief